Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.186.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8510 - Robert Tönnies/Clemens Tönnies/Zur Mühlen Group and Asset Group)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 186/09)

(Dz.U.UE C z dnia 10 czerwca 2017 r.)

1. W dniu 2 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której osoby fizyczne Clemens Tönnies i jego bratanek Robert Tönnies przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całymi przedsiębiorstwami Zur Mühlen ApS & Co KG ("Zur Mühlen Group", Germany) i Zur Mühlen Holding III GmbH (wcześniej działającymi jako Asset Verwaltungs GmbH), Heinrich Nölke GmbH & Co KG, Döllinghareico GmbH & Co KG oraz Emslandhaus Fleischwaren GmbH (łącznie określanymi jako "Asset Group", Niemcy). Clemens i Robert Tönnies kontrolują już wspólnie przedsiębiorstwa Tönnies Holding GmbH & Co. KG, Tönnies Holding-Unternehmensbeteiligung GmbH, Weidemark Fleischwaren Beteiligungsgesellschaft mbH, Tönnies Grundbesitz GmbH & Co. KG i Tönnies Russland Agrar GmbH oraz ich spółki zależne (łącznie określane jako "Tönnies Group", Niemcy).
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- Clemens i Robert Tönnies wspólnie kontrolują Tönnies Group, która prowadzi działalność w zakresie uboju trzody chlewnej i bydła (jak również późniejszego rozbioru i odkostniania mięsa), sprzedaży świeżego mięsa, przetwórstwa mięsa i utylizacji odpadów z ubojni, a także powiązanych usług logistycznych. Tönnies Group prowadzi rzeźnie w Niemczech, w Danii i w Polsce. Głównym przedmiotem działalności Tönnies Group jest ubój, posiada ona jednak również zakłady przetwórstwa mięsnego w Niemczech, Zjednoczonym Królestwie, Danii, Francji i Polsce,
- Clemens Tönnies kontroluje obecnie wyłącznie Zur Mühlena Group, która prowadzi działalność w sektorze przetwórstwa mięsa i prowadzi zakłady przetwórstwa mięsnego w Niemczech i w Polsce. Jej oferta produktowa obejmuje szereg przetworzonych produktów mięsnych, z których większość stanowi mięso wieprzowe, ale również produkty wytworzone z wołowiny i drobiu,
- Clemens Tönnies sprawuje również wyłączną lub w części wspólną, ze swoim synem Maximilianem Tönniesem, kontrolę nad Asset Group, która również prowadzi działalność w zakresie przetworzonych produktów mięsnych. Prowadzą oni zakłady przetwórstwa mięsnego w Niemczech.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8510 - Robert Tönnies/Clemens Tönnies/Zur Mühlen Group and Asset Group, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw)).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.