Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.222.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lipca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8509 - LVMH/Marcolin/JV)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 222/09)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lipca 2017 r.)

1. W dniu 30 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa LVMH-Moët Hennessy Louis Vuitton SE ("LVMH", Francja), kontrolowane przez Groupe Arnault SEDCS, oraz Marcolin S.p.A. ("Marcolin", Włochy), kontrolowane PAI Partners S.A.S., przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad Newco w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa LVMH: produkcja i sprzedaż towarów luksusowych; firma posiada ponad 60 luksusowych marek i ponad tysiąc punktów sprzedaży na całym świecie,
- w przypadku przedsiębiorstwa Marcolin: produkcja i dystrybucja hurtowa akcesoriów optycznych, zwłaszcza oprawek do okularów, a także okularów słonecznych,
- w przypadku przedsiębiorstwa NewCo: projektowanie, rozwój i produkcja akcesoriów optycznych na całym świecie.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8509 - LVMH/Marcolin/JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.