Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.194.47

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8505 - NN Group/ATP/Hotel)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 194/08)

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2017 r.)

1. W dniu 6 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo NN Group N.V. ("NN Group", Niderlandy), za pośrednictwem swojej całkowicie kontrolowanej spółki zależnej REI Germany B.V. ("REI", Niderlandy), oraz przedsiębiorstwo Arbejdsmarkedets Tillægspension ("ATP", Dania), pośrednio przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad kompleksem budynków w Monachium, Niemcy, który obejmuje głównie Holiday Inn ("Hotel"), w drodze zakupu akcji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa NN Group: instytucja finansowa prowadząca działalność na skalę światową pochodzenia niderlandzkiego oferująca usługi z zakresu inwestycji i ubezpieczenia,
- w przypadku przedsiębiorstwa ATP: duński publiczny fundusz emerytalny liczący 4,9 mln członków objęty nadzorem duńskiego organu nadzoru finansowego. Zarządza on szeregiem systemów opieki i ubezpieczeń społecznych, które pomagają zapewnić obywatelom duńskim podstawowe bezpieczeństwo w tym zakresie,
- w przypadku hotelu: budynek znany jako Holiday Inn zlokalizowany na Hochstraße 3, Monachium, Niemcy, oraz przynależne parking, restauracje, bar i obiekty rekreacyjne.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8505 - NN Group/ATP/Hotel, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

Komisja Europejska

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.