Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.205.59

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8500 - Central/SIGNA Prime/JVCo)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 205/10)

(Dz.U.UE C z dnia 29 czerwca 2017 r.)

1. W dniu 20 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Harng Central Department Store Ltd. ("Central", Tajlandia) i Berlin, Tauentzienstraße 21-24 Beteiligung A S.à.r.l., spółka zależna przedsiębiorstwa SIGNA Prime Selection AG ("SIGNA", Austria) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Berlin, Passauer Straße 1-3 Immobilien GmbH & Co. KG ("JVCo", Niemcy) w drodze zakupu udziałów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Central: rodzinna spółka holdingowa, która za pośrednictwem spółek zależnych prowadzi działalność w zakresie merchandisingu, nieruchomości, sprzedaży detalicznej oraz branży hotelarsko-gastronomicznej głównie w Azji Południowo-Wschodniej, w tym Tajlandii, Indonezji i Wietnamie,
- w przypadku przedsiębiorstwa SIGNA: spółka prowadząca działalność na rynku nieruchomości w zakresie zakupu, wynajmu, dzierżawy gruntów i budynków i zarządzanie nimi oraz działalność deweloperską. Powiązana grupa kontrolowana przez SIGNA Retail GmbH prowadzi działalność w zakresie handlu detalicznego polegającą w szczególności na prowadzeniu domów towarowych Karstadt,
- w przypadku przedsiębiorstwa JVCo: właściciel działki znajdującej się w Berlinie, na której znajduje się obecnie parking wielopiętrowy.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8500 - Central/SIGNA Prime/JVCo, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.