Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.218.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8498 - Toray/Mitsui/Soda)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 218/13)

(Dz.U.UE C z dnia 7 lipca 2017 r.)

1. W dniu 29 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Toray Industries, Inc. ("Toray", Japonia) oraz przedsiębiorstwo Mitsui & Co., Ltd. ("Mitsui", Japonia) mają zamiar przejąć, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Soda Aromatic Co., Ltd. ("Soda", Japonia).
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Toray: spółka o globalnym zasięgu, z siedzibą w Japonii, prowadząca działalność w więcej niż 20 państwach w zakresie wytwarzania, przetwarzania i sprzedaży włókien i tekstyliów, tworzyw sztucznych i chemikaliów, produktów związanych z IT oraz kompozytów z włókna węglowego; świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska, inżynierii oraz nauk biologicznych,
- w przypadku przedsiębiorstwa Mitsui: japońska grupa prowadząca działalność na skalę światową w obszarze logistyki i finansowania, rozwijania dużej infrastruktury międzynarodowej oraz innych projektów w różnych dziedzinach takich jak: zasoby stali, surowce mineralne i metale; systemy transportowe; chemikalia, energia, żywność, opieka zdrowotna, sektor konsumencki, IT, rozwój komunikacyjny i korporacyjny, na skalę ogólnoświatową,
- w przypadku przedsiębiorstwa Soda: spółka prowadząca działalność z zakresu wytwarzania, sprzedaży, badania i rozwijania substancji smakowych, kompozycji zapachowych i zapachowych związków chemicznych.
3. Po wstępnej analizie Komisja Europejska uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji Europejskiej w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8498 - Toray/Mitsui/Soda na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.