Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.200.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8452 - SUEZ/GE Water & Process Technologies)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 200/12)

(Dz.U.UE C z dnia 23 czerwca 2017 r.)

1. W dniu 14 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja Europejska otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo SUEZ SA ("Suez", Francja) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad działalnością przedsiębiorstwa GE Power "Water and Process Technologies" ("GE Water", Stany Zjednoczone) w drodze zakupu udziałów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku Suez: usługi w zakresie gospodarki wodnej, recyklingu i odzysku ścieków, jak również usługi w zakresie rozwoju obszarów miejskich,
- w przypadku GE Water: dostawa rozwiązań w zakresie uzdatniania wody (chemikaliów i urządzeń) na potrzeby zakładów przemysłowych i gmin.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8452 - SUEZ/GE Water & Process Technologies, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.