Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.179.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8429 - BNP Paribas/Caisse des Dépôts et Consignations/Société Générale/Euronext/ Euroclear/S2IEM/CACEIS/JV)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 179/07)

(Dz.U.UE C z dnia 7 czerwca 2017 r.)

1. W dniu 30 maja 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa BNP Paribas Securities Services ("BP2S", Francja), CACEIS Investor Services ("CACEIS", Francja), Caisse des Dépôts et Consignations ("CDC", Francja), Euroclear SA/NV ("ESA", Zjednoczone Królestwo), Euronext NV ("Euronext", Niderlandy), S2IEM - Société d'Investissements en Infrastructures Européennes de Marchés ("S2IEM", Francja) oraz Société Générale SA ("Société Générale", Francja) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzonym wspólnym przedsiębiorcą we Francji ("JV").
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- BP2S: spółka zależna BNP Paribas SA (spółka dominująca grupy BNP Paribas) z siedzibą we Francji świadcząca usługi przechowywania i administrowania w odniesieniu do aktywów klientów grupy BNP Paribas,
- CACEIS Investor Services: mająca siedzibę we Francji spółka zależna Crédit Agricole Group świadcząca usługi rozliczeniowe, powiernicze, przechowywania i zarządzania funduszem na rzecz inwestorów instytucjonalnych, banków, pośredników i przedsiębiorstw,
- Caisse des Dépôts et Consignations: francuski inwestor instytucjonalny podlegający regulacji prowadzący działalność w zakresie usług publicznych i w interesie ogólnym oraz działalność w zakresie gospodarki opartej na konkurencyjności na rynku otwartym w sektorach takich jak nieruchomości i środowisko,
- Euroclear SA/NV ("ESA"): spółka zależna Euroclear plc kontrolująca jednostki Euroclear, którym powierzono zapewnienie jego funkcjonowania; do jednostek tych należą centralne depozyty papierów wartościowych i Euroclear Bank, będący międzynarodowym centralnym depozytem papierów wartościowych świadczącym usługi przechowywania, rozliczeniowe i powiązane w odniesieniu do krajowych i międzynarodowych papierów wartościowych, w tym do obligacji, akcji i funduszy inwestycyjnych,
- Euronext N.V.: spółka dominująca grupy Euronext, niderlandzkiej spółki publicznej posiadającej spółki zależne w Belgii, Francji, Niderlandach, Portugalii i Zjednoczonym Królestwie, prowadząca działalność w zakresie notowań, transakcji kasowych, obrotu instrumentami pochodnymi, danych rynkowych i indeksów rynkowych, rozliczania i rozrachunku transakcji i rozwiązań rynkowych na swoich rynkach krajowych,
- S2IEM: alternatywny fundusz inwestycyjny zarejestrowany zgodnie z prawem francuskim oraz podmiot w formie wyspecjalizowanego funduszu inwestycyjnego (SICAV) zarządzany przez podmiot zarządzający aktywami pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego,
- Société Générale: spółka dominująca grupy Société Générale, która jest instytucją finansową działającą na francuskim i międzynarodowym rynku bankowości detalicznej, międzynarodowych usług finansowych i ubezpieczeniowych, bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: "M.8429 - BNP Paribas/Caisse des Dépôts et Consignations/Société Générale/ Euronext/Euroclear/S2IEM/CACEIS/JV", na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.