Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.128.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8401 - Johnson & Johnson/Actelion)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 128/03)

(Dz.U.UE C z dnia 22 kwietnia 2017 r.)

1. W dniu 12 kwietnia 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Johnson & Johnson, ("J&J", Stany Zjednoczone), za pośrednictwem przedsiębiorstwa Janssen Holding GmbH ("Janssen", Szwajcaria), przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Acte-lion Pharmaceuticals Ltd ("Actelion", Szwajcaria) w drodze zakupu udziałów/akcji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa J&J: prowadzi działalność w sektorach towarów konsumpcyjnych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Przedsiębiorstwo Janssen, spółka zależna J&J, działa wyłącznie w sektorze farmaceutycznym,
- w przypadku przedsiębiorstwa Actelion: prowadzi działalność w sektorze produktów leczniczych wydawanych na receptę i specjalizuje się w badaniach nad specjalistycznymi produktami leczniczymi na rynku krajowym i ich rozwoju oraz w rozwoju produktów znajdujących się w późnej fazie badań; produkty te są związane z wieloma obszarami terapeutycznymi (w tym w szczególności z tętniczym nadciśnieniem płucnym).
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8401 - Johnson&Johnson/Actelion, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.