Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.108.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8391 - Toyota Industries Europe/Vive)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 108/17)

(Dz.U.UE C z dnia 6 kwietnia 2017 r.)

1. W dniu 29 marca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Toyota Industries Europe AB, spółka zależna należąca w całości do Toyota Industries Corporation ("TICO", Japonia), przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Vive B.V. ("Vive", Niderlandy) w drodze zakupu udziałów. Vive jest jedynym udziałowcem Vanderlande Industries Holding B.V. ("Vanderlande").
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku TICO: produkcja i sprzedaż samochodów, silników, sprężarek do klimatyzatorów samochodowych, części odlewanych, komponentów elektronicznych, urządzeń do obsługi i podawania materiałów, usługi logistyczne oraz maszyny włókiennicze,
- w przypadku Vive/Vanderlande: projektowanie, produkcja, sprzedaż i integracja urządzeń do sterowania i automatyzacji procesów przemysłowych, wykorzystywanych w portach lotniczych, magazynach oraz do obsługi przesyłek.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8391 - Toyota Industries Europe/Vive, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.