Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.47.8

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 lutego 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8308 - Munksjö/Ahlstrom II)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 47/08)

(Dz.U.UE C z dnia 14 lutego 2017 r.)

1. W dniu 6 lutego 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1  i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Munksjö ("Munksjö", Finlandia) łączy się, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, z przedsiębiorstwem Ahlstrom Corporation ("Ahlstrom", Finlandia) w drodze zakupu udziałów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- Munksjö, zarejestrowane w Finlandii, lecz z siedzibą główną w Sztokholmie, jest międzynarodowym przedsiębiorstwem produkującym papiery specjalne. Obejmuje cztery segmenty branżowe: (i) Papier dekoracyjny; (ii) Folie antyadhezyjne; (iii) Zastosowania przemysłowe; i (iv) Grafika i opakowania.
- Ahlstrom, z siedzibą w Helsinkach, jest międzynarodowym producentem wysokowydajnych tworzyw włóknistych. Obejmuje dwa segmenty branżowe: (i) Filtracja i wydajność; i (ii) Produkty specjalne.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8308 - Munksjö/Ahlstrom II, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIA

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.