Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8251 - Bite/Tele2/Telia Lietuva/JV). - OpenLEX

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8251 - Bite/Tele2/Telia Lietuva/JV).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.198.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8251 - Bite/Tele2/Telia Lietuva/JV)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 198/09)

(Dz.U.UE C z dnia 22 czerwca 2017 r.)

1.
W dniu 15 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa UAB Bité Lietuva, kontrolowane przez Providence Equity, UAB Tele2, należące do grupy Tele2 oraz Telia Lietuva AB, należące do Telia Group, przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką będącą wspólnym przedsiębiorcą o pełnym zakresie funkcji, w drodze zakupu udziałów/akcji.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
w przypadku UAB Bité Lietuva: hurtowe i detaliczne usługi telefonii komórkowej oraz detaliczna sprzedaż telefonów komórkowych, tabletów i ich wyposażenia na terytorium Litwy,
-
w przypadku UAB Tele2: hurtowe i detaliczne usługi telefonii komórkowej oraz detaliczna sprzedaż telefonów komórkowych, tabletów i ich wyposażenia na terytorium Litwy,
-
w przypadku Telia Lietuva AB: hurtowe i detaliczne usługi łączności elektronicznej - mobilnej i stałej - na terytorium Litwy, oraz
-
w przypadku JV: świadczenie usług płatniczych z wykorzystaniem urządzeń przenośnych na rzecz przedsiębiorstw i konsumentów na terytorium Litwy.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8251 - Bite/Tele2/Telia Lietuva/JV, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.