Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.385.37

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 października 2016 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8151 - Naxicap/TimePartner)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 385/13)

(Dz.U.UE C z dnia 19 października 2016 r.)

1. W dniu 11 października 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Naxicap Partners ("Naxicap", Francja) przejmuje, za pośrednictwem należącej pośrednio do jego portfela spółki The House of HR II NV ("THOHR", Belgia), w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem TimeParnter GmbH ("TimePartner", Niemcy), w drodze zakupu aktywów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa NAXICAP: jest to przedsiębiorstwo dokonujące inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym, posiadające w swoim portfelu firmy prowadzące działalność głównie w Europie, w tym spółka THOHR i jej spółki zależne, które świadczą usługi związane z personelem między innymi w Belgii, Niderlandach i w Niemczech,
- w przypadku przedsiębiorstwa TimePartner: jest to dostawca usług związanych z personelem.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 139/2004 2 sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8151 - Naxicap/TimePartner, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.