Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.388.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 października 2016 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8124 - Microsoft/LinkedIn)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 388/04)

(Dz.U.UE C z dnia 21 października 2016 r.)

1. W dniu 14 października 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Microsoft Corporation ("Microsoft", Stany Zjednoczone), przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem LinkedIn Corporation ("LinkedIn", Stany Zjednoczone), w drodze zakupu akcji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Microsoft: projektowanie, tworzenie i dostarczanie oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego oraz usług powiązanych, rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej i usług reklamowych online,
- w przypadku przedsiębiorstwa LinkedIn: dostarczanie stron internetowych oraz aplikacji mobilnych oferujących serwisy społecznościowe, funkcjonalności, narzędzi służących do rekrutacji, kursów szkoleniowych online i usług reklamowych online.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8124 - Microsoft/LinkedIn, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.