Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.388.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 listopada 2015 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.7856 - Thoma Bravo/Silver Lake Group/SolarWinds)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 388/08)

(Dz.U.UE C z dnia 21 listopada 2015 r.)

1. W dniu 17 listopada 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Thoma Bravo, LLC ("Thoma Bravo", Stany Zjednoczone) i Silver Lake Group, LLC ("Silver Lake", Stany Zjednoczone) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem SolarWinds, Inc. ("SolarWinds", Stany Zjednoczone) w drodze zakupu udziałów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Thoma Bravo: zarządzanie inwestycjami na niepublicznym rynku kapitałowym, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji i oprogramowania dla infrastruktury danych oraz zapewnianie kapitału operacyjnego i strategicznego wsparcia dla przedsiębiorstw,
- w przypadku przedsiębiorstwa Silver Lake: zarządzanie inwestycjami na niepublicznym rynku kapitałowym,
- w przypadku przedsiębiorstwa SolarWinds: projektowanie, opracowywanie i dostawa technologii oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT oraz opracowywanie i profesjonalne zarządzanie środowiskami dostępnymi lokalnie lub w chmurze hybrydowej i publicznej.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2 sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7856 - Thoma Bravo/Silver Lake Group/SolarWinds, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.