Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.385.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 listopada 2015 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.7848 - ATP/AXA/Club Quarters/Cleavon)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 385/08)

(Dz.U.UE C z dnia 19 listopada 2015 r.)

1. W dniu 13 listopada 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa AXA SA ("AXA", Francja) oraz Arbejdsmarkedets Tillægspension ("ATP", Dania) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Cleavon S.à.r.l (Luksemburg), które posiada dwa hotele oraz punkty sprzedaży detalicznej w Londynie, w drodze zakupu udziałów. AXA i ATP przejmą wspólną kontrolę nad dwoma hotelami wraz z przedsiębiorstwem Club Quarters Management LLC ("Club Quarters", Stany Zjednoczone), na podstawie istniejących umów o zarządzanie hotelami.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku AXA: ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia chorobowe oraz inne formy ubezpieczeń, a także zarządzanie inwestycjami,
- w przypadku ATP: zarządzanie systemami opieki i ubezpieczeń społecznych umożliwiającymi podstawowe zabezpieczenie obywateli Danii,
- w przypadku Club Quarters: właściciel, zarządca i operator hoteli. Club Quarters świadczy także usługi deweloperskie, w tym w zakresie budowy hoteli i budynków mieszanego przeznaczenia.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2 , sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7848 - ATP/AXA/Club Quarters/Cleavon, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.