Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.386.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 listopada 2015 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.7779 - Trafigura/Nyrstar)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 386/03)

(Dz.U.UE C z dnia 20 listopada 2015 r.)

1. W dniu 11 listopada 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Trafigura Beheer B.V. ("Trafigura", Nidelandy) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, faktycznie wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Nyrstar (Belgia). Ta sama koncentracja została już zgłoszona Komisji w dniu 26 października 2015 r., została jednak następnie wycofana w dniu 30 października 2015 r.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- Trafigura jest jednym z największych światowych podmiotów prowadzących międzynarodowy handel towarami. Do głównej działalności handlowej przedsiębiorstwa Trafigura należy dostawa i transport ropy naftowej, produktów ropopochodnych, gazu ziemnego, skroplonego gazu ziemnego, metali (takich jak miedź, ołów, cynk i aluminium) oraz rud metali i koncentratu,
- Nyrstar jest zintegrowanym przedsiębiorstwem metalowo-wydobywczym o ustalonej pozycji na rynku cynku i ołowiu oraz rosnącej pozycji na rynkach innych metali podstawowych i szlachetnych. Nyrstar posiada zakłady wydobywcze, wytapiania i prowadzące inne operacje zlokalizowane na całym świecie.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7779 - Trafigura/Nyrstar, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.