Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7593 - Alcoa/RTI International Metals).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.158.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 maja 2015 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.7593 - Alcoa/RTI International Metals)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 158/10)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2015 r.)

1.
W dniu 4 maja 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Alcoa Inc., Stany Zjednoczone, ("Alcoa"), przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem RTI International Metals, Inc., Stany Zjednoczone, ("RTI"), w drodze zakupu udziałów.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
w przypadku Alcoa: prowadzi działalność w zakresie inżynierii metali lekkich, w tym produkcji i sprzedaży tlenku glinu, aluminium pierwotnego oraz aluminium wtórnego,
-
w przypadku RTI: producent wyrobów wyjściowych z tytanu oraz komponentów wyciskanych i obrabianych maszynowo do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym, obronnym, energetycznym, i wyrobów medycznych oraz do innych zastosowań konsumenckich i przemysłowych.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4.
Komisja Europejska zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja Europejska musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7593 - Alcoa/RTI International Metals, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.