Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7558 - DS Smith/Duropack).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.130.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 kwietnia 2015 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.7558 - DS Smith/Duropack)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 130/09)

(Dz.U.UE C z dnia 22 kwietnia 2015 r.)

1.
W dniu 15 kwietnia 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo DS Smith Plc ("DS Smith", Zjednoczone Królestwo) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Duropack GmbH ("Duro-pack", Austria) w drodze zakupu udziałów/akcji.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
w przypadku DS Smith: produkcja i sprzedaż na terenie EOG materiałów do produkcji tektury falistej (CCM), blachy falistej, opakowań i przekładek z tektury falistej,
-
w przypadku Duropack: produkcja i sprzedaż na terenie EOG materiałów do produkcji tektury falistej (CCM), blachy falistej, opakowań i przekładek z tektury falistej.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7558 - DS Smith/Duropack, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.