Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7523 - CMA CGM/OPDR).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.179.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 2 czerwca 2015 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.7523 - CMA CGM/OPDR)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 179/08)

(Dz.U.UE C z dnia 2 czerwca 2015 r.)

1.
W dniu 22 maja 2015 r. Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia, w wyniku której przedsiębiorstwo CMA CGM ("CMA CGM", Francja), kontrolowane przez Merit Corporation (Liban), Yildirim Holding (Turcja) oraz Caisse des Dépôts et Consignations (Francja) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Oldenburg-Portugiesische Dampfschiffs-Rhede-rei GmbH & Co. KG ("OPDR", Niemcy), kontrolowane przez Bernhard Schulte GmbH & Co. KG (Niemcy), w drodze zakupu udziałów/akcji.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
w przypadku przedsiębiorstwa CMA CGM: pełnomorskie przesyłki kontenerowe (również pod nazwą MacAndrews), zarządzanie terminalami portowymi, łącznie z transportem w chłodniach, przeładunek w portach oraz transport towarowy i logistyka na lądzie,
-
w przypadku przedsiębiorstwa OPDR: żegluga przybrzeżna, obejmująca głównie usługi transportu bezpośredniego ("od drzwi do drzwi") pomiędzy Europą Północną, Wyspami Kanaryjskimi, Półwyspem Iberyjskim i Afryką Północną.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7523 - CMA CGM/OPDR na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.