Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.92.37

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 marca 2015 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.7507 - Wärtsilä/L-3 MSI)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 92/11)

(Dz.U.UE C z dnia 19 marca 2015 r.)

1. W dniu 11 marca 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Wärtsilä Corporation ("Wärtsilä", Finlandia) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad jednostką gospodarczą L-3 Marine Systems International ("L-3 MSI", Finlandia) w drodze zakupu akcji. L-3 MSI składa się z L-3 Communications Dynamic Positioning and Control Systems, Inc. (Stany Zjednoczone), L-3 G.A. International, Inc. (Stany Zjednoczone), Funa International, Inc. (Stany Zjednoczone), SAM Electronics GmbH (Niemcy), L-3 Communications ELAC Nautik GmbH (Niemcy), JOVYATLAS EUROATLAS Gesellschaft für Leistungselektronik GmbH, (Niemcy), L-3 Communications Marine Holdings AS (Norwegia) i L-3 Communications Valmarine AS (Norwegia).
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Wärtsilä: Wärtsilä dostarcza rozwiązania w zakresie zasilania statków konstruktorom, właścicielom i operatorom jednostek i instalacji morskich. Posiada globalną sieć serwisową maszyn okrętowych klientów oferującą usługi w zakresie całego cyklu eksploatacyjnego, dostarcza również urządzenia napędowe i świadczy usługi eksploatacyjne i całościowe usługi utrzymania na potrzeby zdecentralizowanej produkcji energii,
- w przypadku przedsiębiorstwa L-3 MSI: L-3 MSI prowadzi działalność w zakresie pełnych okrętowych instalacji elektrycznych, a także zintegrowanych systemów nawigacyjnych, systemów automatyki, systemów komunikacyjnych, systemów dystrybucji energii i układów napędowych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2 , sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7507 - Wärtsilä/L-3 MSI, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.