Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.427.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 listopada 2014 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.7448 - Telenor/Schibsted/Naspers Business)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/C 427/11)

(Dz.U.UE C z dnia 28 listopada 2014 r.)

1. W dniu 19 listopada 2014 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo SnT Classifieds ANS ("SnT"), będące spółką joint venture utworzoną przez Schibsted ASA ("Schibsted", Norwegia) i Telenor ASA ("Telenor", Norwegia), przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całą działalnością Naspers Limited ("Naspers", RPA) w zakresie ogłoszeń drobnych w internecie w Bangladeszu i Chile w drodze zakupu aktywów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Telenor: mobilne i stacjonarne usługi telekomunikacyjne,
- w przypadku przedsiębiorstwa Schibsted: usługi w zakresie drukowanych oraz internetowych środków przekazu oraz ogłoszeń drobnych w internecie,
- w przypadku przedsiębiorstwa SnT: usługi w zakresie ogłoszeń drobnych w internecie,
- w przypadku przedsiębiorstwa Naspers: usługi internetowe, w tym usługi w zakresie handlu elektronicznego, takie jak internetowa sprzedaż detaliczna, internetowe platformy handlowe, internetowe porównywarki cenowe, płatności oraz inne usługi internetowe; płatne usługi telewizyjne oraz drukowane środki przekazu.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2 sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7448 - Telenor/Schibsted/Naspers Business, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.