Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.465.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 grudnia 2014 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.7394 - Fujitsu/Panasonic/DBJ/JV)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/C 465/17)

(Dz.U.UE C z dnia 24 grudnia 2014 r.)

1. W dniu 17 grudnia 2014 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Fujitsu Limited ("Fujitsu", Japonia), Panasonic Corporation ("Panasonic", Japonia) i Development Bank of Japan Inc. ("DBJ", Japonia) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzonym wspólnym przedsiębiorcą ("NewCo", Japonia) w drodze wniesienia aktywów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Fujitsu: dostarczanie produktów i świadczenie usług informatycznych,
- w przypadku przedsiębiorstwa Panasonic: dostarczanie produktów i świadczenie usług informatycznych,
- w przypadku przedsiębiorstwa DBJ: świadczenie usług inwestycyjnych i kredytowych,
- w przypadku przedsiębiorstwa NewCo: projektowanie, produkcja i sprzedaż zintegrowanych na dużą skalę produktów półprzewodnikowych, a mianowicie logicznego układu scalonego.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 139/2004 2 , sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7394 - Fujitsu/Panasonic/DBJ/JV, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.