Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.224.33

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 lipca 2014 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.7285 - Cerberus/Visteon Interiors) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/C 224/07)

(Dz.U.UE C z dnia 15 lipca 2014 r.)

1. W dniu 7 lipca 2014 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Cerberus Group ("Cerberus", Stany Zjednoczone), za pośrednictwem kontrolowanej w całości spółki Promontoria Holding 103 B.V. ("PH 103"), przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad działalnością przedsiębiorstwa Visteon Corporation ("Visteon Interiors", Stany Zjednoczone) obejmującą elementy wyposażenia wnętrza pojazdów, w drodze zakupu aktywów i zapasów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Cerberus: inwestycje w nieruchomości i majątek osobisty, w tym kapitał zakładowy, kwity depozytowe, fundusze inwestycyjne, fundusze wspólnego inwestowania, subskrypcje, gwarancje subskrypcyjne, obligacje, weksle, skrypty dłużne, opcje i inne papiery wartościowe różnego rodzaju i o różnym charakterze w różnych branżach na całym świecie,
- w przypadku Visteon Interiors: produkcja i dostawa elementów i modułów wyposażenia wnętrza pojazdu, zwłaszcza deski rozdzielczej, modułów kokpitu, paneli drzwi bocznych i ich poszycia oraz konsoli podłogowych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Zgodnie z obwieszczeniem Komisji Europejskiej w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2 , sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGE-RREGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7285 - Cerberus/Visteon Interiors, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.