Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11589 - ABB / NIEDAX / EAGLE JV HOLDCO INC) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3410

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 maja 2024 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.11589 - ABB / NIEDAX / EAGLE JV HOLDCO INC)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(C/2024/3410)

(Dz.U.UE C z dnia 29 maja 2024 r.)

1. W dniu 21 maja 2024 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- ABB Inc. ("ABB") (Szwajcaria), należące do grupy ABB,

- Niedax GmbH & Co. KG ("Niedax") (Niemcy),

- Eagle JV HoldCo Inc. ("Eagle JV") (Stany Zjednoczone).

Przedsiębiorstwa ABB i Niedax przejmą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad Eagle JV.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- ABB prowadzi działalność w zakresie elektryfikacji i automatyzacji, wykorzystując rozwiązania łączące fachową wiedzę techniczną i oprogramowanie do optymalizacji metod produkcji, zasilania i eksploatacji,

- Niedax jest globalnym dostawcą systemów prowadzenia przewodów.

3. Przedmiot przyszłej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Eagle JV: projektowanie, produkcja i dostawa systemów korytek kablowych w Ameryce Północnej.

4. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

5. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11589 - ABB / NIEDAX / EAGLE JV HOLDCO INC

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 160 z 5.5.2023, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.