Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11560 - GIP / ORSTED / SOUTHFORK WIND / REVOLUTION WIND) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3368

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 maja 2024 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.11560 - GIP / ORSTED / SOUTHFORK WIND / REVOLUTION WIND)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(C/2024/3368)

(Dz.U.UE C z dnia 24 maja 2024 r.)

1. W dniu 13 maja 2024 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- GIP IV Whale Fund Holdings, L.P. ("GIP", Stany Zjednoczone),

- Orsted A/S ("Orsted", Dania),

- South Fork Wind, LLC ("South Fork Wind", Stany Zjednoczone), wspólnie kontrolowane przez Eversource Energy ("Eversource", Stany Zjednoczone) i Orsted,

- Revolution Wind, LLC ("Revolution Wind", Stany Zjednoczone), wspólnie kontrolowane przez Eversource i Orsted.

Przedsiębiorstwa GIP i Orsted przejmą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad South Fork Wind i Revolution Wind.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- GIP jest globalnym funduszem inwestycji infrastrukturalnych skupiającym się przede wszystkim na inwestowaniu w sektory transportu, energii, odpadów, wody i infrastruktury cyfrowej,

- Orsted to wielonarodowe przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się głównie rozwojem, budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych w całej Europie, obu Amerykach oraz regionie Azji i Pacyfiku.

3. South Fork Wind i Revolution Wind to dwa projekty dotyczące morskiej energii wiatrowej, zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych i rozwijane obecnie wyłącznie na potrzeby klientów w Ameryce Północnej.

4. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

5. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11560 - GIP / ORSTED / SOUTHFORK WIND / REVOLUTION WIND

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 160 z 5.5.2023, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.