Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11546 - UNICREDIT / ALPHA BANK ROMANIA) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3397

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 maja 2024 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.11546 - UNICREDIT / ALPHA BANK ROMANIA)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(C/2024/3397)

(Dz.U.UE C z dnia 28 maja 2024 r.)

1. W dniu 17 maja 2024 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- UniCredit S.p.A. ("UniCredit", Włochy),

- Alpha Bank Romania S.A. ("Alpha Bank Romania", Rumunia), ostatecznie kontrolowanego przez Alpha Services and Holdings S.A. (Grecja).

Przedsiębiorstwo UniCredit przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem NameG i całym przedsiębiorstwem Alpha Bank Romania.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- UniCredit jest posiadającą zezwolenie instytucją kredytową, która oferuje różne usługi bankowe i finansowe na terytorium Unii Europejskiej, takie jak bankowość detaliczna i korporacyjna, usługi na rynku finansowym oraz inne usługi finansowe,

- Alpha Bank Romania jest posiadającą zezwolenie instytucją kredytową, która oferuje różne usługi bankowe i finansowe na terytorium Rumunii, takie jak bankowość detaliczna i korporacyjna, usługi na rynku finansowym oraz inne usługi finansowe.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11546 - UNICREDIT / ALPHA BANK ROMANIA

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 160 z 5.5.2023, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.