Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M. 11527 - ENGIE / MACQUARIE / MPBV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3361

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 maja 2024 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M. 11527 - ENGIE / MACQUARIE / MPBV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(C/2024/3361)

(Dz.U.UE C z dnia 23 maja 2024 r.)

1. W dniu 14 maja 2024 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Engie S.A. ("ENGIE", Francja),

- MIP VI International AIV, L.P. ("MIP VI", Kanada), kontrolowane przez Macquarie Group Limited ("Macquarie Group", Australia),

- Mayakan Pipeline B.V. ("MPBV" lub "JV", Niderlandy).

Przedsiębiorstwa ENGIE i Macquarie przejmą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem JV.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- Engie jest grupą o światowym zasięgu, której siedziba mieści się we Francji. Prowadzi działalność w zakresie energii niskoemisyjnej, gazu i usług;

- MIP VI jest funduszem z siedzibą w Kanadzie inwestującym w aktywa energetyczne i infrastrukturalne w Ameryce Północnej i Południowej. Ostateczną kontrolę nad tym funduszem sprawuje Macquarie Group. Macquarie Group to australijska grupa o zasięgu ogólnoświatowym świadcząca usługi finansowe;

- Działalność MPBV ogranicza się do posiadania meksykańskiej spółki Mayakan, będącej właścicielem i koncesjonariuszem gazociągu znajdującego się w Meksyku.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11527 - ENGIE / MACQUARIE / MPBV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 160 z 5.5.2023, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.