Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11410 - HEDIN MOBILITY / IVECO SWEDEN / IVECO DENMARK / IVECO FINLAND / IVECO NORGE)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3389

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 maja 2024 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.11410 - HEDIN MOBILITY / IVECO SWEDEN / IVECO DENMARK / IVECO FINLAND / IVECO NORGE)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(C/2024/3389)

1. W dniu 16 maja 2024 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1  i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Hedin Mobility Group AB ("Hedin Mobility", Szwecja), oraz

- Iveco Sweden AB (Szwecja), Iveco Danmark A/S (Dania), Iveco Finland OY (Finlandia) i Iveco Norge Trucks AS (Norwegia) (łącznie "spółki docelowe"), należące w całości do Iveco Group N.V. ("Iveco", Niderlandy).

Przedsiębiorstwo Hedin Mobility przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad spółkami docelowymi.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- Hedin Mobility prowadzi działalność głównie w zakresie przywozu i dystrybucji nowych i używanych pojazdów (w tym samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych), części zamiennych i opon, a także leasingu i krótkoterminowego wynajmu pojazdów, w tym w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji. Hedin Mobility jest spółką zależną Hedin Group AB,

- Spółki docelowe to hurtowi i detaliczni dystrybutorzy w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji należący w całości do Iveco Group, prowadzący działalność w zakresie sprzedaży lekkich pojazdów użytkowych, średnich i ciężkich samochodów ciężarowych, sprzedaży części zamiennych oraz serwisowania pojazdów użytkowych.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11410 - HEDIN MOBILITY / IVECO SWEDEN / IVECO DENMARK / IVECO FINLAND / IVECO NORGE

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.