Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11242 - EP CORPORATE GROUP / LEB / LEK) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.317.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 września 2023 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.11242 - EP CORPORATE GROUP / LEB / LEK)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2023/C 317/06)

(Dz.U.UE C z dnia 7 września 2023 r.)

1. W dniu 31 sierpnia 2023 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- EP Corporate Group, a.s. ("EPCG", Czechy),

- Lausitz Energie Bergbau AG ("LEB", Niemcy), wspólnie kontrolowane przez EPCG i PPF Investments Ltd. ("PPF", Stany Zjednoczone),

- Lausitz Energie Kraftwerke AG ("LEK", Niemcy), kontrolowane wspólnie przez EPCG i PPF.

Przedsiębiorstwo EPCG przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem LEB i całym przedsiębiorstwem LEK.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- EPCG prowadzi działalność w zakresie wydobycia węgla, produkcji i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła, a także dostaw energii elektrycznej i gazu w różnych krajach EOG i Zjednoczonym Królestwie,

- LEB prowadzi działalność w zakresie wydobycia i dostaw węgla brunatnego w Niemczech,

- LEB prowadzi działalność w zakresie produkcji i dostaw energii elektrycznej w Niemczech,

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11242 - EP CORPORATE GROUP / LEB / LEK

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.