Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11214 - MUBADALA CAPITAL / FORTRESS MANAGEMENT / FIG) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.307.35

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 sierpnia 2023 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.11214 - MUBADALA CAPITAL / FORTRESS MANAGEMENT / FIG)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2023/C 307/06)

(Dz.U.UE C z dnia 31 sierpnia 2023 r.)

1. W dniu 24 sierpnia 2023 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Mubadala Capital LLC ("Mubadala Capital", Arabia Saudyjska), kontrolowane przez Mubadala Investment Company PJSC (Arabia Saudyjska),

- Fig Buyer GP ("Fortress Management", Stany Zjednoczone), nowo utworzony podmiot, w którym całościowy udział posiadają członkowie obecnego zespołu zarządzającego przedsiębiorstwem Fortress Investment Group LLC,

- Fortress Investment Group LLC ("FIG", Stany Zjednoczone).

Przedsiębiorstwa Mubadala Capital i Fortress Management przejmą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem FIG.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów kapitałowych i na podstawie umowy spółki komandytowej.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- Mubadala Capital jest spółką zależną MIC zajmującą się zarządzaniem aktywami,

- Fortress Management jest własnością członków obecnego zespołu zarządzającego FIG,

- FIG jest przedsiębiorstwem zajmującym się zarządzaniem zdywersyfikowanymi inwestycjami.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11214 - MUBADALA CAPITAL / FORTRESS MANAGEMENT / FIG

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.