Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11197 - SCL / ETHIAS / ETHIAS LEASE JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.279.9

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 sierpnia 2023 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.11197 - SCL / ETHIAS / ETHIAS LEASE JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2023/C 279/08)

(Dz.U.UE C z dnia 8 sierpnia 2023 r.)

1. W dniu 31 lipca 2023 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Santander Consumer Leasing B.V. ("SCL") (Niderlandy), należące do grupy Banco Santander,

- Ethias NV/SA ("Ethias") (Belgia).

Przedsiębiorstwa SCL i Ethias przejmą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Ethias Lease ("wspólny przedsiębiorca").

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- SCL jest niderlandzkim przedsiębiorstwem zajmującym się leasingiem samochodów, które należy do posiadającej siedzibę w Hiszpanii grupy Santander,

- Ethias jest ubezpieczycielem oferującym szereg produktów ubezpieczeniowych, głównie na terytorium Belgii.

3. Działalność gospodarcza wspólnego przedsiębiorcy będzie koncentrowała się na rozwoju i świadczeniu usług leasingu operacyjnego w obszarze ekologicznych pojazdów elektrycznych (w tym ubezpieczeń i assistance) i rozwiązań w elek- tromobilności dla sektorów MŚP, prywatnego i publicznego w Belgii. Wspólny przedsiębiorca będzie działał jako platforma obejmująca wiele marek.

4. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

5. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11197 - SCL / ETHIAS / ETHIAS LEASE JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.