Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11098 - JACQUET METALS / SWISS STEEL COMPANIES)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.317.11

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 września 2023 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.11098 - JACQUET METALS / SWISS STEEL COMPANIES)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2023/C 317/08)

1. W dniu 29 sierpnia 2023 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1  i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Jacquet Metals S.A. ("Jacquet Metals", Francja), należącego do spółki holdingowej Jacquet Metals S.A.,

- Swiss Steel s.r.o (Republika Czeska), Swiss Steel Baltic OU (Estonia), Swiss Steel Magyarorszag Kft (Węgry), Swiss Steel Baltic SIA (Łotwa), Swiss Steel Baltic, UAB (Litwa), Swiss Steel Polska Sp.z.o.o. (Polska) oraz Swiss Steel Slovakia s.r. o (Słowacja) ("przedsiębiorstwa docelowe"), należących do grupy Swiss Steel.

Przedsiębiorstwo Jacquet Metals przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całością przedsiębiorstw docelowych.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- Jacquet Metals prowadzi działalność w zakresie dystrybucji specjalistycznych wyrobów ze stali oraz wyrobów ze stali nierdzewnej. W szczególności jego jednostka gospodarcza IMS Group prowadzi działalność w zakresie dystrybucji wyrobów ze stali konstrukcyjnej, jednostka gospodarcza Jacquet - w zakresie dystrybucji blach ze stali nierdzewnej i blach stopowych quarto ze stopów niklu oraz jednostka gospodarcza Stappert - w zakresie dystrybucji wyrobów ze stali nierdzewnej o znacznej długości. Wszystkie jednostki prowadzą działalność w różnych państwach członkowskich UE.

- Swiss Steel Group jest właścicielem przedsiębiorstw docelowych, z których wszystkie prowadzą działalność w zakresie dystrybucji wyrobów ze stali, w szczególności stali węglowej, wyrobów ze stali nierdzewnej oraz, w mniejszym wymiarze, ze stali specjalnej. Przedsiębiorstwa docelowe prowadzą działalność przede wszystkim w krajach, w których zostały założone, a także, w mniejszym stopniu, w innych państwach członkowskich UE.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11098 - JACQUET METALS / SWISS STEEL COMPANIES

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.