Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11059 - TOYOFUJI / NYK / KAMIGUMI / TTC / PT. PATIMBAN) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.163.19

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 maja 2023 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.11059 - TOYOFUJI / NYK / KAMIGUMI / TTC / PT. PATIMBAN)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2023/C 163/11)

(Dz.U.UE C z dnia 8 maja 2023 r.)

1. W dniu 27 kwietnia 2023 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Toyofuji Shipping Co., Ltd (Japonia), kontrolowanego przez Toyota Motor Corporation,

- Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (Japonia),

- Kamigumi Co., Ltd. (Japonia),

- Toyota Tsusho Corporation (Japonia).

Toyota Tsusho Corporation, Toyofuji Shipping Co., Ltd, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha i Kamigumi Co., Ltd. przejmą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem PT. Patimban International Car Terminal.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- Toyofuji Shipping Co., Ltd jest przedsiębiorstwem transportu morskiego należącego do Toyota Group, z siedzibą w Tokai, Aichi, Japonia. Jest to przedsiębiorstwo żeglugowe obsługujące statki typu ro-ro, prowadzące działalność w Azji, Ameryce Północnej, Oceanii i Europie.

- Nippon Yusen Kabushiki Kaisha to japońskie przedsiębiorstwo żeglugowe prowadzące działalność na całym świecie. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Chiyoda w okręgu Tokio, Japonia. Nippon Yusen Kabushiki Kaisha zarządza, za pośrednictwem swoich spółek zależnych i powiązanych, flotą obejmującą kontenerowce, statki do przewozu ładunków masowych, zrębków, statki typu ro-ro, gazowce LNG oraz statki wycieczkowe.

- Kamigumi Co., Ltd. świadczy usługi logistyczne i transportowe, takie jak transport w porcie, transport towarowy, transport krajowy i transport międzynarodowy. Świadczy również usługi na miejscu w fabryce, takie jak załadunek i rozładunek surowców, kontrola materiałów, załadunek towarów magazynowych oraz transport ładunków ciężkich. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w Tajlandii, Malezji, Chinach, Tajwanie, Wietnamie, Bangladeszu, Singapurze, Indonezji, Mjanmie, Kambodży, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych oraz w Meksyku. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Chuo-ku, Kobe, Japonia.

- Toyota Tsusho Corporation (Japonia) wchodzi w skład Toyota Group i prowadzi działalność na skalę światową w zakresie przywozu i wywozu w imieniu Toyota Group. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Tokio i Nagoi w Japonii. PT. Patimban International Car Terminal to jednostka zależna, której właścicielem jest w całości Toyota Tsusho Corporation. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność wyłącznie w Indonezji, w zakresie obsługi i zarządzania terminalem samochodowym w nowym międzynarodowym porcie (Patimban New International Port) w regionie Subang, na zachodzie wyspy Jawa, Indonezja. PT. Patimban International Car Terminal prowadzi działalność dotyczącą wspomnianego terminalu od 17 grudnia 2021 r. i nie prowadzi żadnej innej działalności na rynku indonezyjskim.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11059 - TOYOFUJI / NYK / KAMIGUMI / TTC / PT. PATIMBAN

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.