Nowość Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11031 - HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY/ KIESEL /EAC) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.93.41

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 marca 2023 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.11031 - HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY/ KIESEL /EAC)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2023/C 93/07)

(Dz.U.UE C z dnia 13 marca 2023 r.)

1. 6 marca 2023 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Hitachi Construction Machinery CO., Ltd ("HCM", Japonia),

- KTEG GmbH ("KTEG", Niemcy), należącej do grupy Kiesel (Niemcy), oraz

- EAC European Application Center GmbH ("EAC", Niemcy), wspólny przedsiębiorca o niepełnym zakresie funkcji kontrolowane wspólnie przez HCM i KTEG.

Przedsiębiorstwa HCM i KTEG przejmą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad wspólnym przedsiębiorcą o pełnym zakresie funkcji, EAC.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu aktywów.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- HCM jest japońskim przedsiębiorstwem prowadzącym działalność na całym świecie w zakresie produkcji i dystrybucji maszyn budowlanych. Oferuje również używane wyposażenie i części zamienne do swoich produktów, a także powiązane usługi,

- KTEG jest niemieckim przedsiębiorstwem, które opracowuje i projektuje produkty, głównie zindywidualizowane części do koparek, a także rozwiązania, takie jak dostosowywanie maszyn budowlanych do indywidualnych potrzeb użytkowników. KTEG jest częścią grupy Kiesel, która na całym świecie dystrybuuje nowe maszyny budowlane i urządzenia podające oraz używane maszyny różnych marek. Grupa Kiesel oferuje również rozwiązania systemowe i usługi pomocnicze w zakresie finansowania, leasingu i szkolenia kierowców.

3. EAC będzie prowadzić działalność w następujących obszarach działalności: EAC zapewni bezemisyjne maszyny budowlane do zastosowań specjalnych. W szczególności będzie ona opracowywać, produkować i sprzedawać zelektryfikowane bezemisyjne maszyny budowlane, głównie koparki, a także maszyny i urządzenia budowlane do zastosowań specjalnych, w tym systemy zmiany wysięgnika, a także systemy wsparcia i zarządzania flotą pojazdów.

4. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

5. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11031 - HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY / KIESEL / EAC

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.