Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10960 – EPPE / PZEM SUBSIDIARIES) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.417.20

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 października 2022 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10960 - EPPE / PZEM SUBSIDIARIES)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2022/C 417/12)

(Dz.U.UE C z dnia 31 października 2022 r.)

1. W dniu 20 października 2022 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- EP Power Europe, a.s. ("EPPE", Republika Czeska), należące do grupy EPH (Republika Czeska),

- PZEM Energy Company B.V. ("PEC") i jego spółki zależne a) Sloe Centrale Holding B.V. ("SCH"), b) Sloe Centrale B.V. ("SCBV") i c) PZEM Tolling Sloe B.V. ("PZEM TOLLING") i PZEM Pipe B.V. ("PZEM PIPE") (wszystkie - Niderlandy), będące wyłączną własnością i kontrolowane wyłącznie przez PZEM Ficus albo (ii) będące wspólną własnością i kontrolowane wspólnie przez PZEM Ficus i EDF International.

Przedsiębiorstwo EPPE przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całymi przedsiębiorstwami PEC, SCH, SCBV, PZEM TOLLING i PZEM PIPE.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- EPPE (Republika Czeska) należy do grupy EPH. Grupa EPH jest pionowo zintegrowanym przedsiębiorstwem energetycznym użyteczności publicznej prowadzącym kilka rodzajów działalności, takich jak wydobycie węgla brunatnego, produkcja, dystrybucja i dostawy energii elektrycznej i ciepła, a także przesył, dystrybucja, magazynowanie i dostawy gazu,

- PZEM Energy Company B.V. ("PEC") i jego spółki zależne a) Sloe Centrale Holding B.V. ("SCH"), b) Sloe Centrale B.V. ("SCBV") i c) PZEM Tolling Sloe B.V. ("PZEM TOLLING") i PZEM Pipe B.V. ("PZEM PIPE") (wszystkie - Niderlandy) prowadzą działalność w sektorze energetyki i gazu.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10960 - EPPE / PZEM SUBSIDIARIES

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.