Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10922 - INTERPARKING SERVIZI / GKSD / JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.390.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 października 2022 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10922 - INTERPARKING SERVIZI / GKSD / JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2022/C 390/06)

(Dz.U.UE C z dnia 11 października 2022 r.)

1. W dniu 3 października 2022 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Interparking Servizi S.r.l. ("Interparking", Włochy), kontrolowane przez grupę Ageas,

- GKSD S.r.l. ("GKSD", Włochy), kontrolowane przez grupę GK.

Interparking i GKSD przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzonym wspólnym przedsiębiorcą ("JV").

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- Interparking prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu płatnymi parkingami we Włoszech,

- GKSD świadczy usługi w zakresie zarządzania projektami i doradztwa w wielu sektorach, w tym w sektorze opieki zdrowotnej, budownictwa, monitorowania, doradztwa, ubezpieczeń oraz doradztwa prawnego i podatkowego. Obecnie GKSD prowadzi działalność wyłącznie we Włoszech.

3. Przedmiotem działalności gospodarczej nowo utworzonego wspólnego przedsiębiorcy będzie zarządzanie niedawno wybudowanym parkingiem znajdującym się w Mediolanie i będącym obecnie własnością Policlinico San Donato S.p.A. ("PSD") oraz jego eksploatacja.

4. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

5. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10922 - INTERPARKING SERVIZI / GKSD / JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.