Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10897 - PREDICA / VAUBAN / TELEFONICA / BLUEVIA) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.438.12

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 listopada 2022 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10897 - PREDICA / VAUBAN / TELEFONICA / BLUEVIA)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2022/C 438/08)

(Dz.U.UE C z dnia 18 listopada 2022 r.)

1. 3 listopada 2022 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie plano

wanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Predica lub Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. ("Predica", Francja),

- Vauban Infrastructure Partners S.C.A. ("Vauban", Francja),

- Telefonica S.A. ("Telefonica", Hiszpania),

- Bluevia Fibra, S.L. ("Bluevia", Hiszpania).

Predica, Vauban i Telefonica przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Bluevia.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- Predica jest zakładem ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych. Całościowy udział w niej posiada Crédit Agricole Assurances S.A.,

- Vauban jest europejskim przedsiębiorstwem zarządzającym aktywami, skupiającym się na inwestycjach kapitałowych w infrastrukturę w zakresie projektowania, budowy, obsługi technicznej, finansowania i eksploatacji aktywów związanych z podstawową infrastrukturą w sektorach transportowym, socjalnym, cyfrowym i sektorze usług użyteczności publicznej,

- Telefonica prowadzi działalność w sektorach telekomunikacji, mediów i rozrywki, koncentrując się na usługach telefonii przewodowej i bezprzewodowej, łączności szerokopasmowej, internetu, transmisji danych, płatnej telewizji i innych usługach cyfrowych,

- Bluevia będzie obsługiwać i eksploatować sieć światłowodów do domu na obszarach wiejskich i innych mniej zaludnionych obszarach Hiszpanii.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10897 - PREDICA / VAUBAN / TELEFONICA / BLUEVIA

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.