Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10800 - AHLSELL / SANISTAL) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.410.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 października 2022 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10800 - AHLSELL / SANISTAL)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2022/C 410/09)

(Dz.U.UE C z dnia 26 października 2022 r.)

1. W dniu 17 października 2022 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Ahlsell Danmark ApS (Dania, zwane dalej "Ahlsell"), kontrolowane przez CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (Luksemburg, "CVC")

- Sanistal A/S (Dania, "Sanistal")

Przedsiębiorstwo Ahlsell przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Sanistal.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji oraz w drodze oferty publicznej ogłoszonej 24 maja 2022 r.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- CVC jest dużym podmiotem zarządzającym inwestycjami na skalę światową, którego działalność koncentruje się na niepublicznym rynku kapitałowym, rynkach wtórnych i kredytach.

- Ahlsell jest spółką portfelową funduszu CVC oraz detalistą i dystrybutorem, głównie produktów i narzędzi instalacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych dla klientów profesjonalnych w regionie nordyckim.

- Sanistal oferuje szeroką gamę produktów, przede wszystkim na potrzeby hydrauliki, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz narzędzia i materiały eksploatacyjne, w tym środki ochrony indywidualnej, przeznaczone dla przemysłu i budownictwa w Danii i krajach bałtyckich.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10800 - AHLSELL / SANISTAL

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.