Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10615 - BOOKING HOLDINGS / ETRAVELI GROUP)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.402.11

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 października 2022 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10615 - BOOKING HOLDINGS / ETRAVELI GROUP)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2022/C 402/07)

1. W dniu 10 października 2022 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1  i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Booking Holdings Inc ("Booking", Stany Zjednoczone),

- Flugo Group Holdings AB ("Flugo", Szwecja).

Przedsiębiorstwo Booking przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad częściami przedsiębiorstwa Flugo.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- Booking: globalne publiczne przedsiębiorstwo turystyczne prowadzące działalność polegającą na świadczeniu usług internetowego biura podróży oraz usług metawyszukiwania, głównie w zakresie zakwaterowania, przy jednoczesnym świadczeniu usług w zakresie lotów, wynajmu samochodów i spędzania czasu. Główne marki przedsiębiorstwa Booking to Priceline, Agoda, KAYAK, Rentalcars.com oraz OpenTable;

- Flugo: przedsiębiorstwo oferuje pod nazwą handlową "eTraveli" usługi internetowego biura podróży (skupiające się prawie wyłącznie na sprzedaży lotów), prowadząc jednocześnie w ograniczonym stopniu działalność w zakresie sprzedaży zakwaterowania i wynajmu samochodów (ETG prowadzi również działalność w zakresie dystrybucji usług świadczonych przez linie lotnicze - za pośrednictwem TripStack). Działalność Flugo w zakresie metawyszukiwania, prowadzona pod marką Flygresor, nie stanowi części proponowanej koncentracji.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10615 - BOOKING HOLDINGS / ETRAVELI GROUP

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.