Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10575 - BOUYGUES / EQUANS)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.223.52

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 czerwca 2022 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10575 - BOUYGUES / EQUANS)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2022/C 223/06)

1. W dniu 30 maja 2022 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Bouygues S.A. ("Bouygues", Francja),

- Equans S.A.S. ("Equans", Francja).

Przedsiębiorstwo Bouygues przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Equans.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- Bouygues jest spółką holdingową zdywersyfikowanej grupy przemysłowej prowadzącą działalność w sektorach budownictwa, budowy i utrzymania infrastruktury transportowej, działalności deweloperskiej, mediów i telekomunikacji. Bouygues świadczy również usługi w zakresie inżynierii elektrycznej za pośrednictwem Colas Rail, jednostki, w której Colas posiada całościowy udział. Colas Rail świadczy usługi w zakresie inżynierii elektrycznej infrastruktury kolejowej, w tym elektryfikacji kolei (instalacja i utrzymanie sieci trakcyjnych) oraz sygnalizacji kolejowej.

- Equans jest przedsiębiorstwem globalnym prowadzącym działalność w sektorze usług wielotechnicznych. Działalność Equans dotyczy inżynierii elektrycznej, mechanicznej i cieplnej, w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, rozwiązań w sektorze chłodniczym, zarządzania infrastrukturą oraz cyfryzacji technologii informacyjno-komunikacyj- nych. Equans świadczy również usługi w zakresie elektryfikacji kolei (instalacja i utrzymanie sieci trakcyjnych) za pośrednictwem Powerlines, Ineo SCLE Ferroviaire i Fabricom.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10575 - BOUYGUES / EQUANS

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.