Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10561 - CINTRA / ABERTIS / ITINERE / BIP & DRIVE)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.395.12

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 października 2022 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10561 - CINTRA / ABERTIS / ITINERE / BIP & DRIVE)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2022/C 395/11)

1. W dniu 7 października 2022 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Cintra Infraestructuras España, S.L. ("Cintra", Hiszpania), należące do Grupy Ferrovial (Hiszpania),

- Abertis Autopistas España, S.A. ("Abertis", Hiszpania), kontrolowane przez Atlantia S.p.A ("Atlantia", Włochy) i Actividad de Construcción y Servicios, S.A. ("ACS", Hiszpania),

- Itínere Infraestructuras ("Itínere", Hiszpania), kontrolowane przez Corsair Capital LLC ("Corsair", Stany Zjednoczone),

- Bip & Drive E.D.E. S.A. ("Bip & Drive", Hiszpania).

Przedsiębiorstwa Cintra, Abertis i Itínere przejmą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Bip & Drive.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- Cintra prowadzi działalność w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg i autostrad oraz zarządzania nimi, a także wydaje koncesje na zarządzanie płatnymi drogami w Hiszpanii. Przedsiębiorstwo należy do grupy Ferrovial, zróżnicowanej grupy działającej na skalę międzynarodową w branży budowlanej, koncesji na infrastrukturę, telekomunikacji i usług. Grupa spółek Cintra, na czele której stoi Cintra, jest podmiotem zależnym Ferrovial zajmującym się rozwojem infrastruktury transportowej,

- przedsiębiorstwo Abertis należy do grupy Abertis, która zarządza infrastrukturą związaną z mobilnością i telekomunikacją na całym świecie. W UE prowadzi działalność głównie w Hiszpanii i Francji oraz w mniejszym zakresie we Włoszech. Przedsiębiorstwo Abertis jest wspólnie kontrolowane przez spółki Atlantia i ACS. W Europie Atlantia zarządza na podstawie koncesji autostradami (w Hiszpanii i Portugalii) oraz portami lotniczymi (we Włoszech i Francji) oraz oferuje usługi w zakresie mobilności. ACS jest obecna w Europie, Ameryce i Azji, gdzie prowadzi działalność budowlaną i w zakresie realizacji koncesji oraz świadczy różnorakie usług,

- Itínere zarządza koncesjami autostradowymi w Hiszpanii. Przedsiębiorstwo to jest kontrolowane przez Corsair, firmę inwestycyjną skupiającą się na rozwijających się przedsiębiorstwach z sektora infrastruktury w Ameryce Północnej i Europie. Oprócz kontroli nad Itínere Corsair nie prowadzi żadnej innej działalności w Hiszpanii,

- Bip & Drive jest dystrybutorem elektronicznych urządzeń do uiszczania opłat za przejazd po hiszpańskich autostradach, w szczególności urządzeń pokładowych.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10561 - CINTRA / ABERTIS / ITINERE / BIP & DRIVE

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.