Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10438 - MOL / OMV SLOVENIJA)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.210.33

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2022 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10438 - MOL / OMV SLOVĒNIJA)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2022/C 210/14)

1. W dniu 13 maja 2022 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- MOL Hungarian Oil and Gas Plc. ("MOL", Węgry), spółka dominująca MOL Group,

- OMV Slovenija, trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o. ("OMV Slovenija", Słowenia).

Przedsiębiorstwo MOL przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem OMV Slovenija.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- MOL Group jest zintegrowanym pionowo konglomeratem naftowo-gazowym, który prowadzi działalność głównie w zakresie: (i) poszukiwania, produkcji i rafinacji surowej ropy naftowej, (ii) dystrybucji rafinowanych produktów ropopochodnych, zarówno na poziomie hurtowym, jak i detalicznym, (iii) produkcji i sprzedaży produktów petrochemicznych, (iv) poszukiwania i produkcji gazu ziemnego oraz (v) przesyłu gazu ziemnego na Węgrzech. MOL Group z siedzibą w Budapeszcie prowadzi działalność w ponad 30 krajach i zatrudnia około 25 000 osób na całym świecie,

- OMV Slovenija jest słoweńską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością pod wyłączną kontrolą OMV Group, zintegrowanej spółki z siedzibą w Austrii, prowadzącej działalność w zakresie ropy naftowej, gazu i chemikaliów na całym świecie. Głównym przedmiotem działalności OMV Slovenija jest sprzedaż detaliczna paliw silnikowych za pośrednictwem sieci 119 stacji paliw, którymi zarządza OMV lub dzierżawcy będący wspólnikami.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10438 - MOL / OMV SLOVĒNIJA

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.