Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10319 - Greiner/Recticel). - OpenLEX

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10319 - Greiner/Recticel).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.432.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 października 2021 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10319 - Greiner/Recticel)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2021/C 432/05)

1. W dniu 18 października 2021 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Greiner AG ("Greiner", Austria),

- Recticel NV/SA ("Recticel", Belgia).

Przedsiębiorstwo Greiner przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Recticel.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

- w przypadku Greiner: produkcja i sprzedaż na skalę światową szerokiej gamy rozwiązań z tworzyw sztucznych i pianek, w szczególności pianek poliuretanowych ("PU") i produktów na ich bazie, dla różnych gałęzi przemysłu, m.in. producentów pościeli, mebli, przemysłu motoryzacyjnego, a także rozwiązań dla sektora technologii medycznej i produkcji.

- w przypadku Recticel: produkcja i sprzedaż na skalę światową szerokiej gamy związków syntetycznych, a w szczególności pianek PU oraz rozwiązań na ich bazie dla przemysłu motoryzacyjnego i budowlanego, a także producentów pościeli.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10319 - Greiner/Recticel

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.