Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10208 - The Coca-Cola Company/Coca-Cola HBC/WABI CCH JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.154.12

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 kwietnia 2021 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10208 - The Coca-Cola Company/Coca-Cola HBC/WABI CCH JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2021/C 154/07)

1.
W dniu 21 kwietnia 2021 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

The Coca-Cola Company ("TCCC", Stany Zjednoczone),
Coca-Cola HBC AG ("CCH", Szwajcaria),
WABI CCH B.V. ("WABI CCH JV", Niderlandy)

TCCC oraz CCH przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem WABI CCH JV.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa TCCC: prowadzący światową działalność w zakresie własności marek handlowych, licencjonowania różnych znaków towarowych wykorzystywanych do wprowadzania do obrotu i sprzedaży komercyjnych napojów bezalkoholowych; produkcja koncentratów i syropów napojów bezalkoholowych, a także napojów gotowych,
w przypadku przedsiębiorstwa CCH: produkcja, wprowadzanie do obrotu i sprzedaż napojów marki TCCC i innych napojów w UE, Eurazji i Afryce;
w przypadku przedsiębiorstwa WABI CCH JV: świadczenie usług na rynku cyfrowym łączących hurtowników, sprzedawców detalicznych, dostawców i konsumentów dóbr szybko zbywalnych.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

Sprawa M.10208 - The Coca-Cola Company/Coca-Cola HBC/WABI CCH JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.