Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10196 - Magna/LGE/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.161.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 maja 2021 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10196 - Magna/LGE/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2021/C 161/04)

(Dz.U.UE C z dnia 3 maja 2021 r.)

1.
W dniu 26 kwietnia 2021 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Magna Metalforming GmbH ("Magna Metalforming", Austria), to spółka pośrednio zależna, należąca w całości do Magna International Inc. ("Magna", Kanada),
LG Electronics Inc., ("LGE", Korea Południowa),
wspólne przedsiębiorstwo ("JV", Korea Południowa).

Przedsiębiorstwa Magna Metalforming i LGE przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem JV.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa Magna: to światowy dostawca części samochodowych, który zajmuje się projektowaniem, konstrukcją i produkcją komponentów, zespołów, systemów i podsystemów oraz modułów na potrzeby producentów oryginalnego sprzętu do samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie, Azji i Afryce,
w przypadku przedsiębiorstwa LGE: to mający siedzibę w Korei producent zintegrowanych towarów elektronicznych, posiadający globalne sieci operacyjne i dystrybucyjne w ponad 150 krajach,
w przypadku JV: to producent i dostawca niektórych produktów składowych, systemów e-Drive i systemów przekształtników, z których każdy przeznaczony jest do komponentów i systemów pojazdów elektrycznych i hybrydowych.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10196 - Magna/LGE/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.