Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M. 10181 - Entega/Viessmann/EMS/EPS).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.164.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 maja 2021 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M. 10181 - Entega/Viessmann/EMS/EPS)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2021/C 164/04)

1.
W dniu 26 kwietnia 2021 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Entega AG ("Entega", Niemcy),
Viessmann Werke GmbH & Co. KG ("Viessmann", Niemcy),
Energy Market Solutions GmbH ("EMS", Niemcy) oraz
Energy Project Solutions GmbH ("EPS", Niemcy), obie należące w całości do Viessmann via Digital Energy Solutions GmbH & Co. KGA (Niemcy).

Przedsiębiorstwa Entega oraz Viessmann przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem EMS, zaś Entega przejmuje wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem EPS w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
Entega prowadzi działalność w zakresie produkcji energii, handlu energią, dostaw energii, sieci energetycznych, publicznego zarządzania operacyjnego i usług dzielonych, wraz ze swoimi spółkami zależnymi,
Viessmann prowadzi działalność w zakresie produkcji systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych, w tym planowania i wdrażania efektywnych systemów energetycznych,
EMS dostarcza dostosowanych do potrzeb produktów energetycznych gospodarstwom domowym i odbiorcom komercyjnym oraz inteligentnych rozwiązań nowym uczestnikom rynku energii,
EPS oferuje usługi z zakresu konsultacji, planowania i zarządzania projektami w celu optymizacji potencjału energetycznego przedsiębiorstw i spółek.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10181 - Entega/Viessmann/EMS/EPS

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.