Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10025 - SKN/Lother Group/NORDTEAM JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.394.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 listopada 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.10025 - SKN/Lother Group/NORDTEAM JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 394/05)

(Dz.U.UE C z dnia 19 listopada 2020 r.)

1.
W dniu 10 listopada 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

SKN-Schmierstoff Konzepte Nord GmbH ("SKN", Niemcy), należącego do grupy przedsiębiorstw dlg,
Hermann Lother & Co. Mmeralolhandelsgesellschaft mbH, należącego do grupy przedsiębiorstw Lother ("Lother Gruppe", Niemcy),
NORDTEAM GmbH & Co. KG ("NORDTEAM", Niemcy).

Przedsiębiorstwa SKN i grupa Lother przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem NORDTEAM.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku SKN: dystrybucja smarów na potrzeby sektorów budownictwa i rolnictwa, warsztatów, sektorów spedycji, produkcji i wytwarzania oraz gospodarki energetycznej,
w przypadku grupy Lother: sprzedaż olejów mineralnych, a także dystrybucja smarów,
w przypadku NORDTEAM: dystrybucja smarów.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10025 - SKN/Lother Group/NORDTEAM JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.