Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.7101 - Brookfield Property/Starwood/Interhotel Portfolio) - Sprawa, która może... - OpenLEX

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.7101 - Brookfield Property/Starwood/Interhotel Portfolio) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.345.23

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 listopada 2013 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.7101 - Brookfield Property/Starwood/Interhotel Portfolio)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/C 345/11)

(Dz.U.UE C z dnia 26 listopada 2013 r.)

1.
W dniu 15 listopada 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Brookfield Property Partners LP ("BPY", Bermudy) wraz ze Starwood Capital Group Global, LP ("Starwood", Stany Zjednoczone) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad 13 hotelami w Niemczech ("Interhotel Portfolio", Niemcy) w drodze zakupu udziałów.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
BPY jest działającym na skalę światową przedsiębiorstwem ds. nieruchomości komercyjnych, które jest właścicielem, obsługuje i inwestuje w najwyższej klasy przestrzeń biurową, nieruchomości przeznaczone na handel detaliczny, budownictwo wielorodzinne i nieruchomości przemysłowe,
Starwood jest prywatną firmą inwestycyjną działającą na skalę międzynarodową, która inwestuje w szereg klas aktywów - w tym budownictwo wielorodzinne, biurowe, z przeznaczeniem na handel detaliczny, hotele, budownictwo przemysłowe, mieszkaniowe i komercyjne, rezydencje dla osób starszych, grunty wielofunkcyjne i golfowe oraz na wszystkich szczeblach struktury kapitałowej - w tym kapitał własny, udziały preferencyjne, dług mezzaninowy i dług uprzywilejowany, w zależności od profilu ryzyka i zysku,
Interhotel Portfolio składa się z 13 hoteli sieciowych mieszczących się w następujących sześciu miastach w Niemczech: Berlinie (The Westin Grand Berlin, Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz), Dresdnie (The Westin Bellevue Dresden, Pullman Dresden Newa, Ibis Hotel Bastei, Ibis Hotel Königstein, Ibis Styles Hotel Lilienstein), Lipsku (The Westin Leipzig, Radisson Blu Leipzig, Astoria Leipzig), Erfurcie (Radisson Blu Erfurt), Poczdamie (Mercure Potsdam) i Chemnitz (Mercure Kongress Chemnitz).
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw 2 , sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.7101 - Brookfield Property/Starwood/Interhotel Portfolio, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry 1049

Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 ("obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.