Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.113.8

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 kwietnia 2013 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6876 - Sumitomo Electric Industries/Anvis Group)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/C 113/06)

(Dz.U.UE C z dnia 20 kwietnia 2013 r.)

1. W dniu 16 kwietnia 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Tokai Rubber Industries, Ltd ("TRI", Japonia), kontrolowane przez Sumitomo Electric Industries Ltd ("SEI", Japonia), przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Anvis Group GmbH ("Anvis", Niemcy) w drodze zakupu udziałów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa SEI: grupa będąca ogólnoświatowym konglomeratem przedsiębiorstw, działająca w branżach motoryzacyjnej, informatycznej i komunikacyjnej, elektroniki, materiałów przemysłowych, ochrony środowiska i energetyki,
w przypadku przedsiębiorstwa Anvis: produkcja systemów antywibracyjnych (np. elementów podwozia, zawieszeń silnika, elementów do podwieszania systemów wydechowych, a także elementów układu odsprzęgania i amortyzatorów masy).
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6876 - Sumitomo Electric Industries/Anvis Group, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.