Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6834 - Goldman Sachs/TPG Lundy/Brookgate).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.49.22

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 lutego 2013 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6834 - Goldman Sachs/TPG Lundy/Brookgate)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/C 49/13)

(Dz.U.UE C z dnia 20 lutego 2013 r.)

1.
W dniu 13 lutego 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Goldman Sachs Group, Inc. ("Goldman Sachs", Stany Zjednoczone) i TPG LundyCo, L.P. ("TPG Lundy", Stany Zjednoczone), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, pośrednią wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Brookgate Limited ("Brookgate", Zjednoczone Królestwo) w drodze zakupu udziałów.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa Goldman Sachs: spółka inwestycyjna o zasięgu globalnym świadcząca szeroki zakres usług na całym świecie i dysponująca bogatą bazą klientów obejmującą korporacje, instytucje finansowe, rządy i zamożnych klientów indywidualnych,
w przypadku przedsiębiorstwa TPG Lundy: członek TPG Group, przedsiębiorstwa działającego na skalę światową w sektorze inwestycji prywatnych i zarządzającego rodziną funduszy inwestujących w różnorodne przedsiębiorstwa w drodze przejęcia i restrukturyzacji,
w przypadku przedsiębiorstwa Brookgate: spółka deweloperska i inwestycyjna w Zjednoczonym Królestwie.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6834 - Goldman Sachs/TPG Lundy/Brookgate, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.